Prof. dr hab. inż. Marian Turek

Prof. dr hab. inż. Marian Turek

Politechnika Śląska

Stanowisko: Profesor, Wydział Chemiczny
Adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
Telefon kontaktowy: 32 237 10 21, 663774614
E-mail: marian.turek|polsl.pl| |marian.turek|polsl.pl

 


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 13.30 | PREZENTACJA: RACJONALNE GOSPODAROWANIE WODĄ Z ZASTOSOWANIEM METOD MEMBRANOWYCH


O PRELEGENCIE:

Marian Turek zajmuje się demineralizacją wody i utylizacją roztworów zasolonych metodami membranowymi. Jego badania dotyczą zarówno ciśnieniowych technik membranowych: nanofiltracji i odwróconej osmozy, jak i technik elektromembranowych: elektrodializy, elektrodializy odwracalnej i elektrodejonizacji; bada również zintegrowane i hybrydowe procesy membranowe. Zajmuje się także usuwaniem boru z wód i ścieków, z wykorzystaniem metod membranowych i sorpcyjnych, oraz otrzymywaniem wodorotlenku magnezu. Jest kierownikiem i wykonawcą projektów badawczych, rozwojowych oraz prac naukowo-badawczych, autorem licznych publikacji i patentów, recenzentem w programach europejskich, członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism i komitetów naukowych konferencji międzynarodowych, promotorem młodych naukowców.


PREZENTACJA:

prezka


O FIRMIE:

logo

Politechnika Śląska to jedna z największych uczelni w kraju. Należy do elitarnego grona 10 laureatów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i tym samym posiada status uczelni badawczej. Wiąże się to z licznymi korzyściami dla studentów i naukowców, ponieważ daje wiele możliwości rozwoju.

Powstała w 1945 roku w jednym z najbardziej uprzemysłowionych okręgów w Europie – Górnym Śląsku. Przez 75 lat dotychczasowego funkcjonowania pełni istotną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w tym regionie. Politechnika Śląska ma w swojej ofercie wiele kierunków studiów, które objęte są patronatem przemysłu, a także prowadzi także studia w trybie dualnym.

Politechnika Śląska uczestniczy w rozwoju polskiej nauki, techniki i kultury. Jej wieloobszarowa współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym stanowi element wieloletniej strategii, którą Uczelnia realizuje z poparciem partnerów i społeczeństwa. Podstawą dla podejmowanych kooperacji są dyscypliny naukowe, a także priorytetowe obszary badawcze Politechniki Śląskiej. Należą do nich: onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna; sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych, materiały przyszłości; inteligentne miasta, mobilność przyszłości; automatyzacja procesów i Przemysł 4.0; ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka. W ramach współpracy powstają jednostki badawcze takie jak m.in. Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska, Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport Silesia” czy Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.

Politechnika Śląska troszczy się o możliwość zapewnienia przestrzeni dla dialogu nauki i przemysłu, który w efekcie może doprowadzić do powstania innowacyjnych rozwiązań, odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez partnerów Uczelni lub obserwowane w środowisku. W ramach działalności skierowanej przeciw rozpowszechnianiu wirusa SARS-CoV-2 powstało wiele wynalazków, w których zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie włączeni byli pracownicy Politechniki Śląskiej.

Nowoczesne podejście do kształcenia studentów i doktorantów to kolejny ważny aspekt działalności Uczelni. W 2020 roku zajęła I miejsce w konkursie na Najbardziej PRODOKtorancki Podmiot prowadzący szkołę doktorską lub studia (doktoranckie) w Polsce.

Do podstawowych zadań Uczelni należy rozwój badań naukowych i umiędzynarodowienie. W 2016 i 2018 roku działalność publikacyjna naukowców z Politechniki została nagrodzona i Uczelnia uzyskała status ELSEVIER Research Impact Leaders – w naukach inżynieryjnych i technicznych, a następnie w naukach społecznych.

W 2018 roku Politechnika Śląska po raz pierwszy została wymieniona w jednym z ważniejszych rankingów międzynarodowych – Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), a w roku 2019 była notowana już w sześciu rankingach międzynarodowych. W 2020 roku Uczelnia po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym międzynarodowym rankingu szkół wyższych QS World University Rankings. Uplasowała się w nim w przedziale miejsc 801–1000, wyprzedzona jedynie przez Politechnikę Warszawską (pod względem pozycji polskich uczelni technicznych). W najnowszym ogólnopolskim rankingu Perspektyw Politechnika Śląska plasuje się na 15. miejscu w skali kraju. Otrzymała także tytuł Made in Poland 2020 „za istotny wpływ na rozwój gospodarki narodowej poprzez realizowanie innowacyjnych projektów, współpracę z przedsiębiorstwami oraz promowanie polskiego szkolnictwa wyższego”. Znajduje się również wśród laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich, a od kilku lat posiada tytuł „Uczelni Liderów”.


WIDEO PROMOCYJNE: