Konrad Nowakowski

Konrad Nowakowski

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych/Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Stanowisko: Kierownik zespołu Ekologii/Prezes 
Adres: Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
Telefon kontaktowy: Tel. Kom 503 080 060, tel. +48 22 842 20 11 
E-mail: nowakowski|cobro.org.pl| |nowakowski|cobro.org.pl

Twitter  Linkedin


UDZIAŁ W TECHCO FORUM:

logo8Dzień 1 | Godz. 11.35 | II PANEL: ZRÓWNOWAŻONE PRODUKTY I OPAKOWANIA - POTRZEBY BRANŻY CHEMICZNEJ


O PRELEGENCIE:

Wieloletni pracownik Sieci Badawczej Łukasiewicz – COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań, a obecnie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, przedsiębiorca oraz aktywny działacz na rzecz poprawy warunków polskich przedsiębiorców. Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, która jest na dzień dzisiejszy jedną z kluczowych organizacji otoczenia biznesu realizującej zadania w myśl koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zrzeszającą podmioty z różnych branż, aktywnie współpracującą z władzą rządową i samorządową. Na co dzień realizujący zadania dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi, ekoprojektowania i zagadnień związanych z Gospodarką w Obiegu Zamkniętym.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska, a w szczególności ustaw odpadowych w tym produktowych. Członek komisji konkursowych m.in. Teraz Polska. Członek Rady ds. Zrównoważonego Wykorzystania Żywności oraz grup roboczych ds.  zrównoważonej produkcji i konsumpcji, odpadów, CSR oraz Gospodarki w Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju. Długoletnie doświadczenie w obszarze nauki w zakresie ocen cyklu życia LCA, śladu środowiskowego PEF, technologiach recyklingu, projektowania systemów pakowania. Dzięki swojemu zaangażowaniu obecnie realizuje w partnerstwie dwa międzynarodowe projekty. Jeden w ramach inicjatywy Corent a drugi w Horizon 2020 oraz wprowadza innowacje produktowe/technologiczne w przemyśle w ramach konkursów skierowanych dla przedsiębiorstw „szybka ścieżka.


O FIRMIE:

logoSieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

IBWCh prowadzi badania i prace w szerokim zakresie w tym w dziedzinie materiałów opakowaniowych i opakowań. posiada doświadczonych specjalistów i nowocześnie wyposażone akredytowane laboratoria. działalność ośrodka obejmuje: projekty badawcze, prace badawczo-rozwojowe, wdrażanie nowych technologii, badania materiałów i opakowań, certyfikację, ekspertyzy w zakresie aspektów technicznych, ekonomicznych, ekologicznych oraz marketingowych. IBWCH  wykonuje oceny cyklu życia (LCA) opakowań, ich elementów, a także procesów produkcji, dystrybucji, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania oraz ocena wpływów środowiskowych związanych z udziałem surowca z recyklingu.

Prowadzone badania, wspomagane międzynarodową współpracą, odnoszą się do priorytetów badawczych wyznaczonych na najbliższe lata przez unię europejską w dziedzinach tworzących podstawy nowoczesnej gospodarki, opartej na wiedzy technicznej i nowych technologiach materiałowych dla ochrony zdrowia i środowiska. wpisują się w wyznaczone priorytety w ramach 7 programu unii europejskiej jak i w założenia krajowego programu ramowego.

 

logo

PIOIRO - ORGANIZACJA SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO - IZBA GOSPODARCZA

Polska Izba Odzysku I Recyklingu Opakowań powstała po to aby służyć swoim członkom, udzielać im wsparcia oraz reprezentować interesy swojego środowiska na wielu arenach krajowych i międzynarodowych. członkami izby są podmioty uczestniczące w całym cyklu życia opakowania od producentów opakowań po przez ich użytkowników aż do podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami wraz z firmami usługowymi towarzyszącymi w obrocie gospodarczym. te zadania izba wykonuje z ogromnym zaangażowaniem, niesie szeroko pojętą pomoc, a także przyświeca idei rozwoju technologii oraz działań marketingowych i promocyjnych. w obliczu ogromnego postępu cywilizacyjnego, oraz zmian prawnych, a co za tym idzie zwiększania się poziomu konsumpcji, w tym także opakowań, stanęliśmy przed możliwością rozszerzenia naszego szacownego grona o użytkowników opakowań wykonanych z laminatów, którymi są np. opakowania po płynnej żywności.

Polska Izba Odzysku I Recyklingu Opakowań, wykorzystując wieloletnie doświadczenia członków oraz ogromną, fachową wiedzę, może służyć pomocą w zakresie realizacji ustawowych obowiązków odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z postanowieniami art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

PIOIRO bierze czynny udział w budowie systemu odzysku opakowań stając się tym samym organem wspierającym rozwój innowacyjnych rozwiązań oraz angażuje się w działania wspierające zrównoważony rozwój i pracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego.


WIDEO PROMOCYJNE:

 

 

 

PUBLIKACJE:

Artykuł 1

Artykuł 2